STATUT
KLUBU TURYSTUKI CARAVANINGOWEJ "GWAREK"
W TARNOWSKICH GÓRACH

Tarnowskie Góry, 19.06.2020r.

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA KLUBU

§1

Nazwa Klubu: Klub Turystyki Caravaningowej "GWAREK" Tarnowskie Góry.

§2

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna jego członków.

§3

Klub jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Motorowego zaś członkowie Klubu mogą być członkami zwyczajnymi Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu z siedzibą w Warszawie.

§4

Terenem działalności Klubu jest obszar całej Polski.

§5

Siedzibą Klubu jest miasto Tarnowskie Góry.

§6

Klub posiada godło którego stenowi sześciokąt z napisem na obwodzie Caravan Club "GWAREK" Tarnowskie Góry, w środku przyczepa campingowa na zarysie kuli ziemskiej oraz flagę klubową w trzech podstawowych kolorach - niebieski, biały i czerwony.

§7

Klub używa pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie "Caravan Club GWAREK" Tarnowskie Góry.

II. ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

§8

Do zadań Klubu należy:
 1. organizacja Turystyki Caravaningowej,
 2. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. krzewienie kultury turystycznej,
 4. aktywizacja wypoczynku w plenerze,
 5. współudział z organizacjami zagranicznymi w organizacji zlotów światowych i europejskich,
 6. ekologia i ochrona środowiska, promowanie i wdrażanie programów ekologicznych, ochrony środowiska oraz ich stosowanie w działalności Klubu.

§9

Zadania Klub realizuje poprzez:
 1. zrzeszanie osób fizycznych.
 2. organizowanie wycieczek i zlotów caravaningowych krajowych i zagranicznych,
 3. systematyczne popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 4. prowadzenie szkoleń członków w zakresie turystyki caravaningowej,
 5. organizowanie odczytów, pogadanek, pokazów i wystaw w zakresie turystyki caravaningowej, pojazdów zabytkowych, ochronie środowiska i ekologii,
 6. organizowanie działalności sportowej, kulturalnej, rozrywkowej i oświatowej dla członków klubu,

§10

Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych i honorowych. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu. Członkowie honorowi posiadają wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych. Walne Zgromadzenie może uchwałą odebrać wcześniej nadane członkostwo honorowe.

§11

Osoby pragnące wstąpić do Klubu po opłaceniu wpisowego i składek stają się pełnoprawnymi członkami Klubu.

§12

Członkowie Klubu mają prawo:
 1. uczestniczenia w zebraniach Klubu z prawem głosu oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu, ocenianie i poddawanie krytyce działalności Klubu i jego władz,
 3. korzystanie z urządzeń i sprzętu będących własnością Klubu na zasadach ustalonych odrębnym regulaminem,
 4. d) brania udziału w wycieczkach turystycznych i zlotach caravaningowych oraz innych imprezach organizowanych przez Klub,
 5. reprezentowanie Klubu i noszenie odznaki klubowej.

§13

Do obowiązków członka Klubu należy:
 1. branie czynnego udziału w pracach Klubu oraz przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz klubowych
 2. podnoszenie swego poziomu turystycznego i kultury jazdy,
 3. chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra,
 4. przestrzeganie regularnego płacenia składek,
 5. czynne uczestnictwo w życiu klubowym,
 6. godne reprezentowanie Klubu.

§14

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz za aktywny udział w realizacji zadań klubowych mogą otrzymać następujące wyróżnienia nadawane uchwałą Klubu:
 1. pochwała na piśmie,
 2. nagroda rzeczowa,
 3. dyplom uznania.

§15

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu i uchwał władz Klubu mogą być nakładane na członków Klubu na podstawie decyzji Zarządu Klubu następujące kary dyscyplinarne:
 1. upomnienie,
 2. czasowe zawieszenie w prawach członkowskich,
 3. wykluczenie.

§16

Wykluczenie członka Klubu następuje zwykłą większością głosów Zarządu Klubu.

§17

Członek Klubu zalegający ze składkami za okres 6-ciu miesięcy automatycznie traci prawo wyborcze, a po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu i po upływie 14-tu dni od wysłania ostrzeżenia może być uchwałą Zarządu Klubu wykluczony.

§18

Od decyzji podjętej na podstawie §15, 16 i 17 przysługuje członkowi Klubu prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie nie wstrzymuje wykonanie uchwały Zarządu Klubu.

§19

Członek Klubu ma prawo wystąpić z niego, jest jednak zobowiązany zwrócić uprzednio wszelkie posiadane mienie Klubu i zapłacić składki członkowskie do końce miesiąca, w którym zgłosił swe wystąpienie z Klubu. Fakt wystąpienia z Klubu zatwierdza Zarząd Klubu odpowiednią uchwałą.

§20

Wysokość wpisowego i składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie.

III. WŁADZE KLUBU

§21

Władzami Klubu są:
 1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§22

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie członków Klubu. Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku w I kwartale. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Klubu, podając go do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W przypadku braku odpowiedniej ilości przedstawicieli załóg, tj. poniżej 50%, Walne Zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie, niezależnie od ilości przedstawicieli Załóg.

§23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Klubu lub na żądanie co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, albo na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu z działalności Klubu oraz wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną Klubu, jak i członków,
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
 3. wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 4. uchwalenia preliminarza budżetowego Klubu,
 5. uchwalenie wytycznych działalności Klubu,
 6. podejmowanie uchwał zastrzeżonych regulaminem do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 7. uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§25

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia członków konieczna jest obecność 50% + 1 przedstawicieli Załóg członków Klubu uprawnionych do głosowania. Przedstawicielem Załogi jest pełnoletni członek Klubu reprezentujący załogę jednego samochodu zgodnie z deklaracją wstąpienia do Klubu.

§26

Zarząd Klubu składa się z Prezesa, 3-ch V-ce Prezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz 1-6 członków. Zastępcy członków Zarządu wybierani są w liczbie 4 i wchodzą w skład Zarządu Klubu tylko w przypadku ustąpienia członków Zarządu Klubu lub uznania ich mandatów za wygasłe i to w kolejności liczby głosów otrzymanych w wyborach w/g kolejności na liście, jeżeli ich wybór nastąpił na wspólnej liście.

§27

Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Klubu imiennie. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów na całą listę, albo na poszczególnych kandydatów w/g uchwały Walnego. Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalić inny sposób głosowania.

§28-29

Podział funkcji członków Zarządu Klubu następuje na zebraniu konstytucyjnym, które powinno odbywać się w ciągu 7 dni od dnia Walnego Zgromadzenia. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia członków i jest przed nim odpowiedzialny za swoją działalność. W szczególności Zarząd Klubu:
 • kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz,
 • zarządza majątkiem Klubu,
 • zwołuje i przygotowuje Walne Zgromadzenie członków Klubu,
 • powołuje komisje klubowe, ustala ich skład, zakres działalności i nadzoruje ich pracę,
 • zawiera umowy i zaciąga zobowiązania w imieniu Klubu,
 • wykonuje postanowienia Statutu, Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia członków Klubu.

§30

Wszelkie dokumenty i zobowiązania finansowe lub majątkowe podpisują Prezes względnie V-ce. Prezes i Skarbnik. W razie nieobecności jednego z nich może podpisywać inny członek Zarządu z tym, że drugi podpis musi być Prezesa lub Skarbnika. Prawo podpisania korespondencji ma Prezes l-osoby przez niego upoważnione.

§31

Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, w dniach i godzinach ustalonych uchwałą Zarządu podanych do wiadomości członków Klubu. W wypadkach nagłych nadzwyczajne zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub w razie jego nieobecności V-ce Prezes w terminie nie krótszym jak 48 godzin.
Do ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa, a dla uchwał w sprawach finansowych - Skarbnika.

§32

Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Zebrania Zarządu Klubu są jawne o ile nie zostanie podjęta inna uchwała. Na żądanie chociażby jednego członka Zarządu głosowanie na zebraniu musi być przeprowadzone jako tajne.

§33

Organem kontrolującym Klub jest Komisja Rewizyjna Klubu wybrana na Walnym Zgromadzeniu oraz państwowe organa nadzorujące.

§34

Uchwała o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu Klubu, który przez dłuższy czas nie wykazuje się należytą aktywnością, podejmowana jest przez Zarząd. Klubu większością 2/3 głosów. Prawo odwołania od tej decyzji przysługuje mandatariuszowi na Walnym Zgromadzeniu członków. Mandaty członków Zarządu wygasają automatycznie w przypadku wystąpienia z Klubu, albo skreślenia z listy członków Klubu i nie podlegają przywróceniu w przypadku ponownego uzyskania praw członkowskich.
W przypadku zdekompletowania Zarządu Klubu i wyczerpaniu listy zastępców Zarząd Klubu zobowiązany jest w przeciągu 14-tu dni zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie członków Klubu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§35

Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie komisji mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej 4 razy w roku w celu dokonania kontroli działalności Klubu. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie szczegółowej kontroli finansowej, statutowej i gospodarczej Klubu, z której sporządza protokoły zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne. Czuwa nad prawidłowym wykonaniem zadań statutowych, kontroluje prawidłowość i terminowe wpłacanie składek członkowskich. Stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

§36

Sąd Koleżeński składa się z 2 - 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. Sposób i zakres działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§37

Kadencja Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.

§38

W terminach ustalonych przez Zarząd Klubu i podanych do wiadomości członkom Klubu odbywają się zebrania okresowe członków. Członkowie winni uczestniczyć w tych zebraniach, które powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Okresowe zebrania członków mają charakter szkoleniowo - organizacyjny, a ich tematykę przygotowuje Zarząd Klubu.

IV. MAJĄTEK KLUBU

§39

Fundusze Klubu składają się z:
 • wpisowego i składek członkowskich,
 • dochodów własnych,
 • subwencji, dotacji i darowizn.

§40

Księgowość Klubu prowadzona jest przez Skarbnika, względnie zaangażowanego pracownika i kontrolowana jest przez Komisję Rewizyjną.

V. ZMIANA STATUTU KLUBU

§41

Zmianę Statutu Klubu może uchwalić Walne Zgromadzenie członków Klubu na wniosek Zarządu, albo też na pisemny wniosek co najmniej 1/3 części członków Klubu uprawnionych do głosowania złożony Zarządowi. Klubu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu wymaga obecności 50% + 1 przedstawicieli załóg członków Klubu uprawnionych do głosowania.

VI. ROZWIĄZANIE KLUBU

§42

Rozwiązanie Klubu wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 50% + 1 przedstawicieli załóg członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§43

W razie rozwiązania Klubu jego majątek będzie przekazany stosownie do Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Klubu. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.